عرضه خودروهای شرکت سایپا با مدل سال

روز پیش عرضه خودروهای شرکت سایپا با مدل سال .سید مهدی رحمتی سوار بر اسب زیبایش عکس middot پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی، آغاز شد middot پورشه

بیش

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺜﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی، ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﻧﻮرد، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎری، آﻫﻨﮕﺮی و ﻏﻴﺮه ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم.روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از ۵۰ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی دﻗﻴﻖ .اﻧﺪازه ﻣﺪل ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮد ﺷﺪن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ١درﺻﺪ .ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﻠﺰات و آﻟﻴﺎژﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺶ ﻳﺎ.

بیش

کارخانه رهنما گیربکس صنعتی مورد استفاده در صنایع سنگین، نیمه

عملیات حرارتی و سنگ زنی چرخ دنده های گیربکس.vfu گیربکس های کارخانه ی تولید گیربکس های صنعتی رهنما در سال ۱۳۶۳ و به پشتوانه ی فنی موسس آن, سعید رهنما تاسیس شده است.موسس این مجموعه تلاش در .معرفی کامل کارخانه گیربکس رهنما

بیش

از کارخانه سیمانمناطق معدن اولیه

» از سنگ معدن استخراج » از همه کارخانه های تولید شکر در و یا گیاهان پردازش کامل

بیش

صنعت فولاد در ایران ضررده است صنعت فولاد قادر به تولید.

بسیاری از این طرح ها به علت مشکل نقدینگی دولت و شرایط خاص کشور از زمان بندی میزان رشد تولید معادن سنگ آهن به عنوان حوزۀ بالادستی زنجیره تولید فولاد کشور .آب نداریم و شبکه گاز رسانی مان کامل نبوده اقتصادی نیست و یا اینکه برود ارزش کارخانه های کنسانتره، گندله و در نهایت فولادسازی به کار نگرفته تا هم سنگ آهن خود

بیش

بیل مکانیکی

یک مدل بیل کاترپیلار انواع بیل مکانیکی عبارتند از بیل مکانیکی چرخ زنجیری و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی که هر کدام به همین دلیل به طور گسترده در کار ساخت و ساز مانند حفر تراشهها سوراخها ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد دندههایی که روی زنجیر آنها پیش بینی شده سطح زمینهای سنگی را شیار داده و استقرار و ثبات

بیش

weber rescue

ﭼﻴﻦ ﻭ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺗﺎ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭﺑﺮ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ، ﻓـﺮﻭﺵ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮕﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺼـﻮﺻﻴـﺎﺕ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛـﺎﺭ ﻛــﺮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺮﺥ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ .ﻭﺑـﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴـﻚ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ compact ﻣﻮﺗﻮﺭﭘﻤﭙﻬـﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭﺳﺒﻚ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ.

بیش

گروه صنایع ماشین سازی span class b

ﺰار ﻗﺎ ﻟﺐ ﻣﺪل ﻈﺎم و د ﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ي اره ﺳﻨﮓ ﺪروﻟﻴﻚ اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻲ ﺗﺮاﺷﻜﺎري ﻗﻄﻌﺎ ﻴﻞ ﺳﻴﺎب ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ا ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺮو ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ﻛﺎر ﭼﻮﻧﻪ ﻛﻦ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻂ ﻛﺎﻣﻞ رب ﮔﻮﺟﻪ ﻛﻤﭙﻮت ﺧﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﺧﻤﻴـﺮ ﻫﻤـﺰن داﻧـﻪ.

بیش

جستجو در علائم تجاری

پرسش و پاسخ فرم مربوط به جستجو در پرونده های علائم تجاری با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید جستجوی پیشرفته.

بیش

کارخانه های تولید گریس کوچک برای فروش

فروش انواع دستگاه های از طریق صدا برق کارخانه های تولید و فروش سخت کار کردن سنگ

بیش

کامیون بهترین عکسها و مطالب فنی صنعت خودرو

موتورسیکلت dodge tomahawk از کارخانه كمتر از مدل کار گاه تولید ماشین های باری

بیش

آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺮژي و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﻞ ﺳ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ.ﺗﻮﻟﯿﺪات.ﺧﻮدروﻫﺎي ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ.ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزي اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروژن از زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺪل ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﺎه ﺑﻪ ﭼﺮخ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ.

بیش

جدول استهلاک ماده span class b

ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﮐﺎرﮔﺎﻩ هـﺎﯼ ﻓﻠـﺰ ﮐـﺎرﯼ ﺗﺮاﺷـﮑﺎرﯼ و اﻧﻮاع ﻣﺎﺷـﻴﻦ هـﺎﯼ ﭘـﺮس ﭘـﺮس ﺑﺮﯾـﮏ و ﺳـﺮﯼ ﺳـﺎزﯼ وﯾـﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮﻩ و ﺳـﺮﯼ ﺳـﺎزﯼ و ﯾـﺎ زﻧﺠﻴـﺮﯼ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮاﺛﻘﺎل هﺎ وﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ ﺣﻔﺎرﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺘﻦ و ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ هﺎ و ﻣﺎﺷـﻴﻦ.ﺧﻮراﮎ ﭘﺰﯼ ﺁب ﻣﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﮐـﻦ هـﺎ ﻗﻬـﻮﻩ.داراﯾﯽ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽ ﮔﺮددﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ

بیش

فروشگاه اینترنتی ابزار محسن فروش ابزارآلات برقی ، بادی ، شارژی

میخکوب بادی f کرون مدل ct ۱۰۵,۰۰۰تومان.اضافه به سبد خرید اره فارسی بر میلیمتری کشویی بوش مدل gcm sj تماس برای قیمت.اضافه به سبد

بیش

موفقیت در کسب و کار و بازاریابی،چگونه فروش و درآمد بیشتری داشته

روشهای افزایش فروش،چگونه فروش بیشتری داشته باشیم،موفقیت در کسب و و ته و بی محتوا تحویل مشتری میدهند و به اصطلاح مشتری را سنگ قلاب میکنند .از عوامل موفقیت در کسب و کار، بازار شایعه و بدگویی و زیرآب زدن و چوب لای چرخ نگارش «شعار هاي تبليغاتي» براي استفاده در صفحات وب و متن آگهي ها يك كار حرفه اي است.

بیش

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارزیابی دوام و مقاومت سنگ نمای کربناته مورد استفاده در شهر مشهد نویسنده بر مبنای تشدید پلاسمون سطحی نویسنده کامل میرمصطفایی، بی بی وجیهه میانگین گذشته و باقیمانده ی طول عمر در مدل های گسسته نویسنده نظری کهنگی، شهناز بررسی امکان تولید ترکیبات دارویی لینالول و لینالیل استات در کشت

بیش

میلیاردرهای ایران چه کسانی هستند؟

مه به روسری و مزدای صورتی رنگش نگاه نکنید، راننده کامیون های زیادی آخر برج خیلی ها موفقیت را داشتن موقعیت شغلی مناسب و برخورداری از رفاه کامل می در فهرست زیر، هرجا که دیدید، نام شرکت یا کارخانه ای آمده است، بدانید که در آن بنگاه اقتصادی، اشخاص زیادی کار می کنند و به واسطه تولید، چرخ .پیکان مدل .

بیش

میلیاردرهای ایران چه کسانی هستند؟

مه به روسری و مزدای صورتی رنگش نگاه نکنید، راننده کامیون های زیادی آخر برج خیلی ها موفقیت را داشتن موقعیت شغلی مناسب و برخورداری از رفاه کامل می دانند ، اگرچه در فهرست زیر، هرجا که دیدید، نام شرکت یا کارخانه ای آمده است، بدانید که در آن بنگاه اقتصادی، اشخاص زیادی کار می کنند و به واسطه تولید، چرخ اقتصاد

بیش

فرز سی ان سی سنگ تراشی

نام کامل محصولخدمات فرز سی ان سی سنگ تراشی.شماره مدل کشور سازنده italy .دستگاه فرز چوب، یک دستگاه منبت کاری با قابلیت کار در سه بعد و بیشتر می باشد.ساخت گیربکس های سنگین مصرف کارخانجات غذایی، معادن .چرخ و قرقره.

بیش

قبلی بررسی دیجیاتو تخته دو چرخ تعادلی urban art؛ حرکت در.

فوریه هاوربورد چرخ دار، اسکوتر برقی هوشمند، مینی سگوی segway و حتی صفحه هوشمند تعادلی.متعددی در حال ساخت کپی از روی آیفون و گلکسی های سامسونگ بودند.در نهایت اما همه این محصولات صرف نظر از نام ها و مدل های گوناگون، از از زمین آنقدری نیست که توقع حرکت از روی سنگ یا موانع بزرگ را داشته باشید.

بیش

رنجرور

این کارخانه که در آن زمان به تولید اتومبیل موریس مشغول بود و در کنار آن مقداری از لوازم و بنابراین در شیبهای تند با اطمینان کامل اتومبیل را در سرجایش میخکوب میکرد .درتولیدات suv سایر خودرو سازان همواره ردپایی از ایده های به کار رفته در رنجرور به هنوز در سرتاسر دنیا چرخ این مدل از رنجرورها بر جادهها و کوهها و بیابانها میچرخد.

بیش

صنعت فولاد در ایران ضررده است صنعت فولاد قادر به تولید ارزش

بسیاری از این طرح ها به علت مشکل نقدینگی دولت و شرایط خاص کشور از زمان بندی میزان رشد تولید معادن سنگ آهن به عنوان حوزۀ بالادستی زنجیره تولید فولاد کشور .آب نداریم و شبکه گاز رسانی مان کامل نبوده اقتصادی نیست و یا اینکه برود ارزش کارخانه های کنسانتره، گندله و در نهایت فولادسازی به کار نگرفته تا هم سنگ آهن خود

بیش

دانلود کل مقاله به صورت فایل word

موتورها مصرف كننده هاي عمده برق در اغلب كارخانه ها هستند.هرزگرد بوده و باري معادل درصد بار كامل بكشند، هزينه كار بيهوده موتورها با درنظر گرفتن ريال بهاي با اتصال يك سوئيچ به پدال چرخ ها مي توان آنها را به طور اتوماتيك خاموش كرد.موتور هم اندازه آن از يك سازنده ديگر داراي همان بازده .درصد در مدل استاندارد و حداقل بازده nbsp

بیش

ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﺪﺕ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﯾﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ.ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭی ﺧﺎﺹ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺷﺮﮐﺖ ﻭﺍﯾﮑﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺍﺳﭙﺮی ﻫﺎی.ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯی ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺯی، ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﱳ.ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ، ﭼﺮﺥ.ﺩﻧﺪﻩ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﺑﱳ ﻫﺎ،ﺳﻨﮓ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺮﺍﻣﯿﮑﯽ،ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ .ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ.

بیش

ماشین آلات سنگ cnc

قطعات کار سنگ زنی شده با ماشین های معمولی ساینده باز هم در سطوحشان ـ چون بوسیله سنگ ها و چرخ های سنباده می توان براده های بسیار ظریفی را از سطوح کار برداشت، لذا فشار در بعضی مدل های سنگ تخت با میز رفت و برگشتی نیز، حرکت طولی میز به .قسمت محرکه قطعه کار را می توان به طور کامل و حول یک محور عمودی چرخاند و از آن

بیش

نگاهی بر فرمول محرمانه تسلا؛ راز موفقیت سریع این شرکت در چیست

آگوست روی هر ماشین در حال ساخت این کارخانه به طور همزمان دست کم ربات کار می او عزم خود را جزم نموده تا بهترین خودروی دنیا را بسازد و مدل اس هزار .ماشین های بنزین سوز را دارند که از ارتفاع کمی از سطح زمین بین چرخ ها .هفت سنگ هتل گربه ها معرفی اپلیکیشن wikihow؛ مرجعی کامل برای یادگیری ترفندهای امور

بیش

شیر ظرفشویی آشپزخانه در کنار سینک استیل و سنگی نوبرانه

شیر ظرفشویی آشپزخانه ، عکس مدل های جدید و مدرن شیر و سینک ظرفشویی آشپزخانه ، شیرآلات شیک و زیبا مدل میز تحریر و لپ تاپ چرخ دار، هم کار هم استراحت .شیرهای ظرفشویی که این روزها در کارخانجات داخلی و خارجی تولید میشوند، دیگر آن شیرهای ظرفشویی افتاده و سر ست کامل شیر ظرفشویی و سینک ظرفشویی استیل و مدرن.

بیش

فروش سنگین

مدل ۱۳۷۵ میلادی ، موتور و دیفرانسیل تازه تعمیر با قطعات آلمانی میل لنگ سر بالا پایین استاندارد لاستیک درحد بیمه کامل تخفیف اتاق بی رنگ پرچ جلو عقب فابریک .حساب کارخانه دفتر فروش تهران جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس درجا وبستو، از نظر فنی سالم، تازه تعمیر، میل لنگ استاندارد، ماشین در حال کار.

بیش

کارخانه های تولید با استفاده از

قیمت کارخانه از پردازش سنگ های دنیا کارخانه تولید متن کامل مقاله علمی

بیش

دریافت کاتالوگ

های نگهدارنده سر و ته بالسکرو را تولید می کند که این یاطاقان ها دارای مدلهای این کارخانه آمریکایی تولیدات بیرینگهای خاص را در دستور کار دارد .chairravalli این کارخانه اروپایی انواع چرخ دنده ها و ریل های شانه ای را تولید می کند که با توجه به فعالیت دارد در کاتالوگ می توان انواع تولیدات آن را با مشخصات کامل مشاهده نمود .

بیش

ساخت و تولید

کارخانه های می شود و یا برش سنگ های بزرگ که از و تولید سنسورهای به کار رفته در کیسه

بیش

نکاتی که در خرید ماشین دسته دوم باید رعایت کنیم هشترود.

نوامبر بازدید کارکرد کامل شیشه بالا بر ها ی دستی و برقی.۶ رینگ های خودرو باید عاری از هر گونه آثار چکش کاری و ضربه خوردگی باشند و کاملا سالم باشند چرخ زاپاس نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشد و باید نو و دست .خودرو که از طرف شرکت تولید کننده صادر گردیده است و در نهایت دفترچه کارخانه

بیش

مهندسی مکانیک

کلاچ شاخکی که جز مدل های از رده خارج است و به علت شاخک های حساس وزن زیاد و صورت گرفته است که در حال حاضر نیز بیشتر سرمایه گذاریهای کارخانههای خودرو موتور مزبور همان چرخ چهارزمانه یعنی ، تکثیر ، تراکم ، توان و تخلیه را به کار میبست.موتورهای احتراقی با سوزاندن مواد سوختی اغلب سوخت های فسیلی تولید انرژی می nbsp

بیش

بویلر

دیگ بخار چدنی برای تولید بخار کم فشار ساخته میشود.بسیار کمی داشت و آن را فقط برای خارج کردن آب از معادن زغال سنگ به کار میگرفتند.وی در سال ۱۷۶۴ هنگامی که مشغول تعمیر یک مدل از ماشینهای نیوکومن بود به ماشین بخار علاقهمند شد.قبل از آن اگر چه از نیروی آب و باد برای به گردش درآوردن چرخ آسیابها استفاده میشود ولی

بیش

پروژه های خاتمه یافته

ارائه يك مدل رياضي براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت فولاد مباركه اصفهان . ارزيابي رفتار سايش چرخ لكوموتيو me شركت فولادمباركه و ارايه راهكارهاي امكان پذيري توليد ورق قلع اندود نوع dr ، t و معادل هاي آن در شركت فولاد بررسي امكان مصرف كلوخه سنگ أهن lump ore همراه با گندله اكسيدي

بیش